Bavisport mobile

REGULAMIN KLUBU ROOTS FITNESS & YOGA
(dalej: “RF&Y”)

1. Korzystać z Klubu mogą wyłącznie osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

a)       osoby, które uiszczają wymagalne Opłaty zgodnie z podpisaną Umową, na którą składa się Formularz Aplikacyjny, Ogólne Warunki Członkostwa oraz Regulaminy RF&Y,
b)       osoby pełnoletnie, bądź osoby małoletnie od 16 roku życia wyłącznie za pisemną zgodą, potwierdzoną własnoręcznym podpisem przedstawiciela ustawowego złożonym na Formularzu Aplikacyjnym oraz Formularzu Zgody Opiekuna Prawnego,

(dalej: "Klubowicze").

2. Wstęp do Klubu jest możliwy tylko za pomocą systemu dostępu z wykorzystaniem karty członkowskiej, opaski lub innego urządzenia umożliwiającego wejście do Klubu wydanego przez JF (dalej łącznie jako "Karta").
3. Klubowicz powinien niezwłocznie poinformować Klub o zgubieniu bądź kradzieży Karty.
4. Klubowicz w ciągu 60 dni może maksymalnie trzy razy zapomnieć Kartę. W przypadku przekroczenia tego limitu, Klubowicz nie zostanie wpuszczony do Klubu bez okazania ważnej Karty. Klubowicz nie może nikomu udostępniać swojej Karty, ani zezwalać na jej użycie osobom trzecim.
5. Szafka udostępniona Klubowiczowi służy do przechowywania przedmiotów osobistych Klubowicza oraz jego ubrania wierzchniego. Za rzeczy pozostawione przez Klubowicza poza szafką RF&Y nie odpowiada. Do przechowywania rzeczy pozostawionych w szafkach stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Wszystkich Klubowiczów obowiązuje strój sportowy i czyste obuwie sportowe. Obuwie sportowe należy zmienić przed wejściem do pomieszczeń, w których wykonywane są ćwiczenia. Obuwie sportowe musi być odpowiednie do wykonywanego rodzaju ćwiczeń.
. Ze względu na higienę, Klubowicze korzystający z natrysków powinni używać ochraniaczy na stopy (np. klapki z antypoślizgową podeszwą).
8. Klubowicze są zobowiązani do używania ręczników w trakcie ćwiczeń aby zapewnić utrzymanie urządzeń i wyposażenia Klubu w czystości, a także zapewnić higienę i komfort innym Klubowiczom.
9. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować stanowisko oraz wszystkie elementy sprzętu, a w szczególności odłożyć sztangi, gryfy i hantle na stojaki.
10. Klubowicz w przypadku zauważenia usterek lub jakichkolwiek innych wątpliwości dotyczących stanu sprzętu lub pomieszczeń, powinien powstrzymać się od dalszego ich użytkowania i zgłosić ten fakt trenerowi lub innemu członkowi personelu Klubu.
11. Zabrania się przestawiania urządzeń treningowych bez zgody personelu Klubu.
12. Klubowicz jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania wszystkich Regulaminów RF&Y.
13. Należy korzystać ze wszystkich sprzętów i pomieszczeń dostępnych w Klubie zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa i ostrożności w stosunku do siebie, jak i pozostałych Klubowiczów.
14. Przed skorzystaniem z dostępnych w Klubie urządzeń należy zapoznać się z regulaminem oraz instrukcjami użytkowania i obsługi sprzętu sportowego znajdującymi się na urządzeniach. W razie wątpliwości należy poprosić o pomoc trenera sprawującego opiekę na sali lub innego pracownika Klubu.
15. Klubowicz ponosi odpowiedzialność za zniszczenia jakie spowodował lub które zostały wyrządzone z jego winy w Klubie na mieniu RF&Y oraz mieniu innych Klubowiczów lub osób trzecich przebywających na terenie Klubu, jak również za wszelkie uszczerbki na zdrowiu spowodowane u innych Klubowiczów lub personelu
16. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Klubowicz powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń i dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie, celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczęszczania do Klubu.
17. Klubowicz nie może korzystać z żadnych obiektów Klubu, jeżeli jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby przebywające w Klubie. Personel Klubu może odmówić wstępu na teren Klubu Klubowiczowi u którego stwierdzi podejrzenie infekcji mogącej zagrażać zdrowiu innych Klubowiczów.
18. Klubowicz wykonujący ćwiczenia z trenerem personalnym lub Klubowicz biorący udział w zajęciach grupowych jest zobowiązany do poinformowania trenera bądź prowadzącego zajęcia o wszelkich dolegliwościach.
19. W Klubie obowiązuje bezwzględny zakaz:

a)        wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych   środków odurzających,
b)        przynoszenia do Klubu leków dostępnych na receptę, które nie służą do osobistego użytku  Klubowicza i nie       zostały przepisane przez lekarza lub innych środków, których celem jest zwiększenie sprawności fizycznej (np.   sterydów anabolicznych). Zabrania się odpłatnego lub bezpłatnego oferowania, dostarczania, przekazywania lub   udostępniania takich środków w jakikolwiek inny sposób osobom trzecim,
c)        palenia tytoniu oraz korzystania z papierosów elektronicznych,
d)        wnoszenia pożywienia w strefach do tego nie przeznaczonych, przede wszystkim w strefie wykonywania ćwiczeń przez Klubowiczów,
e)        wnoszenia wszelkich szklanych przedmiotów do strefy ćwiczeń Klubu,
f)         wnoszenia wszelkich gorących napojów do strefy ćwiczeń Klubu,
g)        wprowadzania i przechowywania zwierząt,
h)        wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych, wybuchowych oraz broni, która może prowadzić do uszkodzeń własnego ciała lub innych,
i)         fotografowania i filmowania wewnątrz Klubu w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody RF&Y,
j)        handlu towarami i usługami, akwizycji, naklejania i pozostawiania reklam oraz ulotek na terenie Klubu,
k)       prowadzenia działalności gospodarczej lub innej formy działalności zarobkowej przez podmioty niezwiązane RF&Y bez pisemnej zgody RF&Y, w szczególności prowadzenia treningów personalnych, l) przebywania na terenie Klubu poza godzinami otwarcia.

20. Za wyrządzone przez Klubowicza szkody na mieniu oraz szkody na osobie odpowiedzialność ponosi Klubowicz, a w przypadku małoletnich Klubowiczów również ich przedstawiciele ustawowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
21. Klubowicze zobowiązani są do zachowywania się w Klubie w sposób odpowiedni, tak by nie przeszkadzać innym Klubowiczom. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone i może przyczynić się do wyproszenia Klubowicza przez personel Klubu. W przypadku odnotowania przez personel Klubu lub zgłoszenia przez innych Klubowiczów zachowań, które zagrażają bezpieczeństwu innych osób przebywających w Klubie lub naruszają dobra osobiste innych osób jak również mogą zaszkodzić reputacji i interesom Klubu lub RF&Y, w szczególności z powodu, agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, personel Klubu ma prawo wyprosić Klubowicza z Klubu.
22. Osoby naruszające porządek, przepisy Regulaminów RF&Y lub obowiązujące instrukcje obsługi urządzeń do ćwiczeń w sposób narażający sprzęt na uszkodzenie lub narażający zdrowie innych Klubowiczów, mogą zostać wyproszone z Klubu.
23. Klub może zostać zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia remontów lub zabiegów sanitarnych a także usunięcia awarii. O zamknięciach planowanych lub o planowanych zmianach godzin otwarcia Klubu, Klubowicze zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.
24. Klubowicze zobowiązani są ukończyć trening najpóźniej 15 minut przed zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinie zamknięcia.
25. Klubowicze opóźniający się z dokonywaniem Płatności mogą zostać obciążeni przez RF&Y dodatkową płatnością administracyjną pokrywającą koszty poniesione faktycznie przez RF&Y w celu uzyskania od Klubowicza zaległej płatności. Dokładne kwoty, warunki oraz podstawa naliczanej dodatkowej opłaty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część.
26. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z tarasu na dachu budynku. Korzystasz z dachu na własną odpowiedzialność właściciel budynku nie odpowiada za wyrządzone szkody w tym utratę zdrowia wyrządzoną na dachu budynku. Zabrania się stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
27. Regulamin dostępny jest w Klubie oraz na stronie www.rootsfitnessyoga.pl.

Roots Fitness & Yoga
ul. Pęcicka 10, 05-806 Pęcice
tel. 570 555 107
www.rootsfitnessyoga.pl